Powiatowy Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Działalność

Uchwałą Rady Powiatu w Strzyżowie nr XXXIII/226/2009 z dnia 26 maja 2009 roku utworzono z dniem 1 sierpnia 2009 roku jednostkę organizacyjną - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Organizacyjny Szkół z siedzibą w Strzyżowie.


Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką budżetową Powiatu Strzyżowskiego.
Zadaniem jednostki jest prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej Liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie


Zadania Zespołu:

 1. Opracowanie planów finansowych obsługiwanych jednostek i prawidłowa ich realizacja;
 2. Okresowa analiza wyników ekonomicznych jednostek dla potrzeb ich dyrektorów;
 3. Bieżące prowadzenie księgowości budżetowej oraz ewidencji pozaksięgowej, a także sporządzanie sprawozdawczości finansowej w tym zakresie;
 4. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej;
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem oraz rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 6. Rozliczanie inwentaryzacji;
 7. Dokonywanie rozliczeń finansowych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w poszczególnych szkołach;
 8. Planowanie w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych jednostek inwestycji i remontów w obiektach oświatowych;
 9. Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników obsługiwanych jednostek;
 10. Dbałość o prawidłowe wykorzystanie przyznanych jednostkom środków finansowych według kryterium zgodności z prawem;
 11. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego;
 12. Prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy;
 13. Współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie spraw socjalno-bytowych dotyczących pracowników;
 14. Prowadzenie we współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek sprawozdawczości statystycznej w zakresie oświaty;
 15. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników obsługiwanych jednostek;
 16. Realizacja zadań dotyczących spraw kadrowych pracowników obsługiwanych jednostek;
 17. Prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem pracowników obsługiwanych jednostek;
 18. Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych;
 19. Sporządzanie do ZUS-u wniosków o renty i emerytury;
 20. Realizacja innych zadań w zakresie pojawiających się potrzeb dotyczących obsługi finansowo-księgowej i kadrowej obsługiwanych jednostek.

 

Zespół Prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie o rachunkowości, w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.